8 HAFTALIK FİZİKSEL AKTİVİTELERİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DENGE VE ESNEKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-18 09:52:20.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 112-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı özel gereksinimli çocuğa sahip olan bireylerin tükenmişlikleri ile yaşam doyumları ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmanın bir başka amacı ise tükenmişlik ve yaşam doyumunun cinsiyet yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre değişiklik gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmamızda veri toplama yöntemi olarak anket tekniği uygulanarak çalışma, gönüllülük esasına bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim gören 343 öğrencinin velisi oluşturmuştur. Örneklemini ise 343 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılara araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın analizleri SPSS programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin genelinin ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve “Chronbach Alfa Katsayısı” elde edilmiştir. İstatistiksel analiz olarak araştırma grubuna Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korealasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadınların tükenmişlik düzeyinin erkeklere nazaran daha yüksek olduğu, 34-41 yaş arası bireylerin 18-25 yaş arası bireylere nazaran daha yüksek derecede yaşam doyumuna sahip olduğu ve tükenmişlik ile yaşam doyumu arasında zayıf düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between burnout and life satisfaction of individuals who have children with special needs. Another aim of the study is to examine whether burnout and life satisfaction differ according to the variables of gender, age and educational status. In our research, the survey technique was applied as the data collection method and the study was carried out on a voluntary basis. The universe of the research is the parents of 343 students receiving special education in rehabilitation centers. The sample consisted of 343 participants. The Maslach Burnout Scale and Life Satisfaction Scale were applied to the participants, as well as the personal information form created by the researcher. The analyzes of the study were carried out using the SPSS program. Reliability analysis was performed to determine the reliability levels of the overall scale and its sub-dimensions and the “Chronbach Alpha Coefficient” was obtained. As a statistical analysis, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman correlation analysis was applied to the research group. According to the findings obtained from the research, it has been determined that the burnout level of women is higher than that of men, individuals between the ages of 34-41 have a higher level of life satisfaction than individuals between the ages of 18-25, and there is a weak positive relationship between burnout and life satisfaction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics