SPOR İŞLETMELERİNDE SOSYAL SERMAYE İLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 13:10:42.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 61-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızın amacı spor örgütleri çalışanlarının sosyal sermaye algıları ile örgütsel değişim bağlılıklarını incelemektir. Çalışmanın diğer amacı ise katılımcıların sosyal sermaye algıları ve örgütsel değişim bağlılıklarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma yılı ve çalışmakta oldukları pozisyona göre değişim gösterip göstermediğinin incelenmesidir.

Araştırmamızda veri toplama aracı olarak anket tekniği uygulanmış ve çalışma gönüllülük esasına dayalı bir biçimde yürütülmüştür. Araştırmada özel ve kamu spor kurumlarında çalışan kişiler evreni, bu personel arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan 510 kişi ise örneklemi oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra bireylerin sosyal sermaye algılarını tespit etmek maksadıyla “Sosyal Sermaye Ölçeği” ve örgütsel değişim bağlılıklarını tespit etmek için ise “Örgütsel Değişim Algısı Ölçeği” uygulanmıştır.

Çalışmanın analizleri SPSS 25.0 paket programına girilmiş ve gerçekleştirilen Kolmogorov-Smirnov normallik testinden sonra verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Ölçeklerin genelinin ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve “Chronbach Alfa Katsayısı” elde edilmiştir. İstatistiksel analiz olarak araştırma grubuna (veriler normal dağılım göstermediği için) Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korealasyon analizi uygulanmıştır.

Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre, spor hizmet sektörü personelinde örgütsel değişim ölçeği ve sosyal sermaye alt boyut ve toplam skorlarında düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of our study is to examine the social capital perceptions and organizational change commitment of sports organizations employees. The other purpose of the study is to examine whether participants' social capital perceptions and organizational change commitments vary according to gender, age, educational status, years of work and the position they work in.

In our research, survey technique was used as a data collection tool and the study was conducted on a voluntary basis. In the research, the universe of people working in private and public sports institutions constitutes the sample, and 510 people determined by simple random sampling method among these personnel constitute the sample. In addition to the personal information form created by the researcher, the "Social Capital Scale" was applied to the participants to determine individuals' social capital perceptions and the "Organizational Change Perception Scale" was applied to determine their commitment to organizational change.

The analyzes of the study were entered into the SPSS 25.0 package program and after the Kolmogorov-Smirnov normality test, it was determined that the data did not show a normal distribution. Reliability analysis was performed to determine the reliability levels of the overall scales and their sub-dimensions and the "Chronbach Alpha Coefficient" was obtained. As a statistical analysis, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman Correlation analysis were applied to the research group (since the data did not show a normal distribution).

According to the findings obtained from the research group, it was determined that there was a low and medium level positive relationship between the organizational change scale and social capital sub-dimension and total scores in sports service sector personnel.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics