TENİS SPORCULARININ SERBEST ZAMAN OKURYAZARLIK VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-21 20:30:28.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı tenis sporcularının serbest zaman okuryazarlık ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın bir diğer amacı ise serbest zaman okuryazarlığın ve zihinsel dayanıklılığın cinsiyet, yaş, medeni durum, profesyonel olma ve gelir durumu değişkenlerine göre değişip değişmediğinin araştırılmasıdır. Araştırmamızda veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve çalışma gönüllülük esasına bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın evrenini İstanbul ili Avrupa yakasında tenis spor ile ilgilenen sporcular, örneklemini ise bu sporcular arasından seçilen 428 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılara kişisel bilgi formunun yanı sıra serbest zaman okuryazarlığı ölçeği ve zihinsel dayanıklılık ölçeği uygulanmıştır. Ölçeklerin genelinin ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve “Chronbach Alfa Katsayısı” elde edilmiştir. İstatistiksel analiz olarak araştırma grubuna Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korealasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak serbest zaman okuryazarlığı boyutları ile zihinsel dayanıklılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between leisure-time literacy and mental resilience levels of tennis players. Another objective of the study is to investigate whether leisure-time literacy and mental resilience vary according to variables such as gender, age, marital status, professional status, and income level. The data collection method used in our research is the survey method, and the study is conducted based on voluntariness. The population of our study consists of individuals interested in tennis on the European side of Istanbul, and the sample consists of 428 individuals selected from among these athletes. Participants were administered a personal information form, as well as the leisure-time literacy scale and the mental resilience scale. Reliability analysis was conducted to determine the reliability levels of the scales and their sub-dimensions, and the "Chronbach Alpha Coefficient" was obtained. Statistical analyses such as Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Spearman Correlation were applied to the research group. As a result, positive and significant relationships were found between the dimensions of leisure-time literacy and mental resilience.

Keywords