KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDEN ETKİLENEN DEPREMZEDELERİN TRAVMA DÜZEYLERİ VE TRAVMA İLE BAŞ EDEBİLMEDE EGZERSİZİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-21 20:46:02.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 11-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin travma düzeyleri ve travma ile baş edebilmede egzersizin etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya 2023 yılı Şubat ayında, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin etki alanında ikamet eden 130 kadın ve 78 erkek olmak üzere toplam 208 birey gönüllü olarak katılmıştır. Bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Tanhan ve Kayri (2013) tarafından geliştirilen ‘Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeği’ ve uzman görüşü alınarak hazırlanan 5 maddelik görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nitel veriler araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Nicel veriler ise SPSS 22 paket programı kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde demografik değişkenler için yüzde ve frekans, cinsiyet, can kaybı, deprem öncesi ve sonrası sportif faaliyetlere katılma durumu değişkenleri için t-testi, yaş, eğitim durumu, hasar durumu ve yaşanılan mekân değişkenleri için ANOVA testi kullanılmıştır. Ayrıca Pearson Korelasyon testi ile İki Aşamalı Kümeleme Analiz testlerinden de yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, yaş, yaşanılan mekân, depremden önce spor faaliyetine katılım ve hasar durumu değişkenlerinde farklılıklar görülmüştür. Araştırma grubunda yer alan bireylerin deprem sonrasındaki travma puanlarının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Deprem sonrası travma düzeyini belirleme ölçeği alt boyutları ve toplam puan arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak; depremlerin insanlar üzerinde travmatik bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin farklı faktörlere göre değişkenlik gösterebildiğini ortaya konmuştur. Egzersizin depremin yarattığı travma ile başa çıkma konusunda olumlu etkilerinin olduğu görülürken, bazı katılımcıların depremden sonra egzersiz faaliyetlerine devam edememesi deprem sonrasındaki travmalarını atlatmada zorluk yaşadıkları görülmüştür. Bu sonuçlar, deprem sonrası travma etkilerini azaltmak ve depremzedelerin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla egzersiz faaliyetlerine erişim imkânlarının artırılması gerektiğini göstermektedir. 

Keywords

Abstract

The purpose of this study; The aim is to examine the trauma levels of earthquake victims affected by earthquakes centered in Kahramanmaraş and the effect of exercise on coping with trauma. A total of 208 individuals, including 130 women and 78 men, living in the impact area of the earthquake that took place in Kahramanmaraş in February 2023, voluntarily participated in the research. Mixed research method was used in this research. 'Post-Earthquake Trauma Level Determination Scale' developed by Tanhan and Kayri (2013) and a 5-item interview form prepared by taking expert opinion were used as data collection tools. The qualitative data obtained was coded by the researcher. Quantitative data were examined using the SPSS 22 package program. In the analysis of the data, percentage and frequency were used for demographic variables, t-test was used for gender, loss of life, participation in sports activities before and after the earthquake, and ANOVA test was used for age, education level, damage status and place of residence variables. Additionally, Pearson Correlation test and Two-Stage Cluster Analysis tests were also used. As a result of the research, differences were observed in the variables of gender, age, place of residence, participation in sports activities before the earthquake and damage status. It was determined that the trauma scores of the individuals in the research group after the earthquake were quite high. A significant relationship was found between the sub-dimensions of the post-earthquake trauma level determination scale and the total score. In conclusion; It reveals that earthquakes have a traumatic effect on people and that this effect may vary depending on different factors. While it was observed that exercise had positive effects on coping with the trauma caused by the earthquake, it was observed that some participants could not continue their exercise activities after the earthquake and had difficulty in overcoming their post-earthquake trauma. These results show that access to exercise activities should be increased in order to reduce the effects of post-earthquake trauma and contribute to the recovery of earthquake victims. 

Keywords