AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARIN İMGELEME SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 329-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı amatör ve profesyonel sporcuların sporda imgeleme seviyelerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini İzmir ilindeki 18 yaş ve üzeri sporcular oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise 162 amatör sporcu ve 138 profesyonel olmak üzere toplam 300 sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Sporda İmgeleme Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Değişkenleri karşılaştırmak için Bağımsız Örneklem T-Testi kullanılmıştır. Bulgular: Amatör ve Profesyonel sporcuların sporda imgeleme seviyelerinin karşılaştırılmasında Bilişsel İmgeleme, Motivasyonel İmgeleme, Motivasyonel Genel Uyarılmışlık, Motivasyonel Genel Ustalık da anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Spor yapma yılına göre karşılaştırılması Amatör Sporcularda Bilişsel İmgeleme, Amatör Sporcularda Motivasyonel İmgeleme alt boyutunda 7 yıl ve altı, 8 yıl ve üzeri spor geçmişine sahip sporcular arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Spor türüne göre karşılaştırılması Amatör sporcularda Motivasyonel Genel Ustalık, Profesyonel Sporcularda Bilişsel İmgeleme, Profesyonel Sporcularda Motivasyonel İmgeleme, Profesyonel Sporcularda Motivasyonel Genel Ustalık alt boyutlarında Bireysel Sporlar ve Takım Sporları arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). Kötü alışkanlıklara göre karşılaştırılmasında Amatör Sporcularda Motivasyonel İmgeleme, Amatör Sporcularda Motivasyonel Genel Ustalık, Profesyonel Sporcularda Bilişsel İmgeleme, Profesyonel Sporcularda Motivasyonel İmgeleme, Profesyonel Sporcularda Motivasyonel Genel Uyarılmışlık, Profesyonel Sporcularda Motivasyonel Genel Ustalık alt boyutlarında anlımlı fark yoktur (p>0,05).  Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen neticelerle literatürde yer alan çalışma sonuçları arasında kısmen benzerlik bulunmaktadır. Sporcuların imgeleme seviyelerinin geliştirilmesi ve incelenmesi adına daha fazla bilimsel çalışamaların yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to compare the imagery levels of amateur and professional athletes in sports. The population of the study consists of athletes aged 18 and over in Izmir province. The sample group consists of a total of 300 athletes, 162 amateur athletes and 138 professional athletes. Imagery in Sport Inventory and Personal Information Form were used as data collection tools. Independent Sample T-Test was used to compare the variables. Results: There is no significant difference in Cognitive Imagery, Motivational Imagery, Motivational General Arousal, Motivational General Mastery in the comparison of imagery levels of amateur and professional athletes (p>0,05). There is a significant difference between athletes with a sport history of 7 years or less and 8 years or more in the sub-dimensions of Cognitive Imagery in Amateur Athletes, Motivational Imagery in Amateur Athletes (p<0,05). There is no significant difference between Individual Sports and Team Sports in the sub-dimensions of Motivational General Mastery in Amateur Athletes, Cognitive Imagery in Professional Athletes, Motivational Imagery in Professional Athletes, Motivational General Mastery in Professional Athletes (p>0,05). There is no significant difference in the sub-dimensions of Motivational Imagery in Amateur Athletes, Motivational General Mastery in Amateur Athletes, Cognitive Imagery in Professional Athletes, Motivational Imagery in Professional Athletes, Motivational General Arousal in Professional Athletes, Motivational General Mastery in Professional Athletes (p>0,05).  As a result, there is a partial similarity between the results obtained in this study and the results of the studies in the literature. It is recommended that more scientific studies should be carried out in order to develop and examine the imagery levels of athletes.

Keywords