DÜZENSİZ SPOR YAPAN BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 317-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlıklı olmak zorundadırlar. Bunu düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam ve stres gibi faktörlerden uzak durarak bunu gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmanın amacı düzensiz spor yapan bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını inceleyerek, ilerleyen yaşamlarında sağlıklı bir hayat geçirmelerine katkı sunmaktır. Bu araştırmanın grubunu Elazığ ilinde düzensiz spor yapan 289 (165’i kadın 124’ü erkek) gönüllü bireyler oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında ; “Kişisel Bilgi Formu”, ve bireylerin sağlıklı yaşam düzeylerini belirlemek için “Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular; düzensiz spor yapan bireylerde cinsiyet göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puan kendini gerçekleştirme, beslenme, kişiler arası destek alt boyutlarında, aktif spor yapan bireylerin spor yapmayan bireylere istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu belirlenirken erkeklerin değerlerinin kadınlara göre, aktif spor yapan bireylerin ise spor yapmayan bireylere göre ortalama puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumu ve haftalık spor yapma durumu değişkenlerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puan ve ölçeğin alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; düzensiz spor yapan bireylerde erkeklerin kadınlara göre, aktif spor yapan bireylerin spor yapmayan bireyler göre ve takım sporu ile uğraşan bireylerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenirken, bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını hakkında bilgiler vererek daha sonraki nesillerin sağlıklı olması açısından bilgilendirmeler yapılması önem teşkil etmesi düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

People have to be healthy in order to survive. They do this by avoiding factors such as irregular diet, sedentary life and stress. The aim of this study is to contribute to a healthy life in the future by examining the healthy lifestyle behaviors of individuals who do sports irregularly. The group of this research consists of 289 (165 female, 124 male) volunteer individuals who do irregular sports in the province of Elazig. In collecting data; “Personal Information Form” and “Healthy Life Skills Scale” were used to determine the healthy living levels of individuals. Results; It was determined that there was a statistically significant difference in the sub-dimensions of healthy lifestyle behaviors, self-actualization, nutrition and interpersonal support in terms of total score of healthy lifestyle behaviors according to gender in individuals who do sports irregularly, while the values of individuals who do active sports are higher than those who do not do sports. average scores were found to be high. It was determined that there was a statistically significant difference in the total score of healthy lifestyle behaviors and sub-dimensions of the scale in the variables of education level and weekly sports activity. In conclusion; While it was determined that the average score of men who do sports irregularly is higher than women, individuals who do active sports than individuals who do not do sports, and individuals who engage in team sports are higher than those who do sports, it is thought that it is important to inform the next generations about their healthy lifestyle behaviors by providing information about the healthy lifestyle behaviors of individuals.

Keywords