AMATÖR OLARAK FUTBOL OYNAYAN FUTBOLCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK VE SPORDA İMGELEME DURUMLARININ YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 340-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma amatör olarak futbol oynayan bireylerin yaş ve eğitim seviyeleri değişkenleri ile zihinsel dayanıklılık ve imgeleme düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 120 amatör erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma kapsamında, sosyo-demografik değişkenlerle ilgili bilgiler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmada ölçüm aracı olarak “Sporda İmgeleme Envanteri” ile “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” kullanılmıştır.  Envanterlere ait toplam puan dağılımı için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda betimsel istatistiklerden (frekans ve yüzde) yararlanılmış, ikili grup karşılaştırılmasında T-testi, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için ise pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, sporcuların yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre zihinsel dayanıklılık ve imgeleme düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızdan hareketle sporcuların yaşlarının ve eğitim seviyelerinin zihinsel dayanıklılık ve imgeleme düzeylerinde etkili olmadığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research was conducted to reveal the relationship between the variables of age and education level and mental toughness and imagination levels of individuals who play amateur football. 120 amateur male football players participated in the research voluntarily. Within the scope of the research, information about socio-demographic variables was collected with a personal information form created by the researchers. "Sports Imagery Inventory" and "Sports Mental Toughness Inventory" were used as measurement tools in the research. Distrubition   was adjusted  as a normal according to skewness and lowness for total score distrubition. In this regard, descriptive statistics (frequency and percentage) were used. T-test was used for pairwise group comparison, and Pearson distribution analysis was used to determine the relationships between variables.  According to the findings of the research, it was determined that there was no significant difference between the athletes' mental toughness and imagination levels according to their age and educational levels variables. Based on our study, it can be said that the athletes' ages and education levels do not affect their mental endurance and imagination levels.

Keywords