LİSEDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-20 11:44:58.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 303-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Diyarbakır ilinde bulunan liselerde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mutluluk ile psikolojik sağlamlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenerek bu iki değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın örneklem grubunu Diyarbakır ilinde bulunan liselerde görev yapan 212 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Oxford Mutluluk Ölçeği ile Psikolojik İyi-Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek ve kişisel bilgi formu, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak çalışmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerine çevrim içi yöntem ile uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS.22 paket programında analiz edildi. Verilerin analizi işleminde betimleyici istatistikler, ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız gruplar için t testi, çoklu grupları karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi ANOVA testi uygulandı. Sonuçların yorumlanmasında 0,05 anlamlılık düzeyi ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre beden eğitimi öğretmenlerinin mutluluk ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin orta seviyenin üstünde olduğu belirlenmiştir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mutluluk ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz dışında sosyal aktivitelere katılma durumu değişkenlerine göre farklılaşmadığı ancak yaşa ve günlük hayatta kendini tanımlama durumlarına göre farklılaştığı gözlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin mutluluk düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the relationship between these two variables by examining the happiness and psychological resilience levels of physical education and sports teachers working in high schools in Diyarbakır in terms of different variables. The sample group of this research consists of 212 physical education and sports teachers working in high schools in Diyarbakır. Oxford Happiness Scale and Psychological Well-Being Scale were used as data collection tools. The scale and personal information form were applied to the physical education and sports teachers who participated in the study by using the purposive sampling method online. The data obtained as a result of the research were analyzed in the SPSS.22 package program. Descriptive statistics were used in the analysis of the data, t-test for independent groups was used in paired group comparisons, and one-way analysis of variance ANOVA test was used to compare multiple groups. The significance level of 0.05 was considered in the interpretation of the results. According to the findings obtained in the study, it was determined that the happiness and psychological well-being levels of physical education teachers were above the medium level. It was observed that the happiness and psychological well-being levels of physical education and sports teachers did not differ according to the variables of gender and participation in social activities other than exercise, but differed according to age and self-identification in daily life. As a result, it has been determined that there is a moderate and positive relationship between teachers' happiness levels and psychological well-being levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics