FUTBOL HAKEMLERİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 283-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve Amaç: Futbol, dünya genelinde en popüler ve tutkulu takipçilere sahip sporlardan biridir. Bu sporun düzgün bir şekilde yönetilmesi, adil ve doğru kararlar verilmesi futbolun kalitesini ve güvenilirliğini belirleyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle araştırmanın amacı, futbol hakemlerinin algılanan stres düzeyleri ile karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunda rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve yaşları 20-35 arasında değişen 135 (Ortyaş 28.32±4.36) futbol hakemi yer almıştır. Veri toplama amacı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formuna ek olacak şekilde  Eskin ve ark., (2013) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan  “Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği” ve Mann ve ark., (1998)  tarafından geliştirilen,  Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II (MKVÖ I-II) ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler, bağımsız örneklemler için t test ve Pearson Korelasyon analizi yöntemleri kullanılarak test edilmiştir.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre bakıldığında algılanan stres düzeyi ölçeği alt boyutlarında ve yine cinsiyet değişkenine göre karar verme stillerinde bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Diğer yandan; karar verme stilleri ölçeği toplam puan ve alt boyutları arasında (öz saygı, dikkatli, erteleyici, kaçından ve panik) anlamlı ilişkinin olduğu  (p<0.05) ve aynı zamanda algılanan stres düzeyi ölçeği toplam puanı ve alt boyutları (yetersiz öz yeterlik ve stres/rahatsızlık algısı) ile de anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya dâhil edilen futbol hakemlerinin karar verme stilleri ile algıladıkları stres arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Introduction and Purpose: Football is one of the most popular and passionately followed sports worldwide. Proper management and the ability to make fair and accurate decisions are crucial factors that determine the quality and reliability of football. Therefore, the aim of this research is to examine the relationship between perceived stress levels of soccer referees and their decision-making skills.

Method: The study group of the research consisted of 135 football referees (mean age 28.32±4.36) randomly selected using the random sampling method, with ages ranging from 20 to 35. In addition to a personal information form created by the researcher for data collection purposes, the "Perceived Stress Level Scale," adapted into Turkish by Eskin et al. (2013), and the Melbourne Decision Making Questionnaire I-II (MDMQ I-II), developed by Mann et al. (1998) and adapted into Turkish by Deniz (2004), were used. The hypotheses formulated in the scope of the research were tested using independent samples t-test and Pearson correlation analysis.

Results: When the data obtained from the research were examined according to the gender variable, it was found that there was no difference in the perceived stress level scale sub-dimensions and decision-making styles according to gender (p>0.05). On the other hand, a significant relationship was found between decision-making styles scale total score and sub-dimensions (self-esteem, cautious, procrastinator, avoidant, and panicky) (p<0.05), and it was also determined that there was a significant relationship between the perceived stress level scale total score and sub-dimensions (inadequate self-efficacy and stress/discomfort perception) (p<0.05).

Conclusion: According to the results of the research, a relationship was found between the decision-making styles and the perceived stress levels of the football referees included in the study.

Keywords