SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BÖLÜM DEĞİŞKENİNE GÖRE BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 19:50:15.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 68-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Kurumlar ve bireylerin belirlenen hedefler doğrultusunda, birlikte hareket etmesi, gelecek nesiller adına sağlıklı bir işleyiş olarak görülebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, toplumsal hayatta önceliklerden olan bireysel ve sosyal sorumluluk seviyelerini değerlendirmek, aynı zamanda alan yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmaya 3 farklı üniversiteden spor bilimleri fakültesi öğrencisi 487 kişi katılım sağlamıştır. Araştırmada Li ve diğ. (2008) ‘nin geliştirdiği, Filiz ve Demirhan (2016) ‘ın Türkçe uyarlamasını yaptığı “Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada SPSS 28 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği test edildikten sonra ikili grup karşılaştırması için bağımsız gruplar t-testi ve ikiden fazla gruplar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Çoklu karşılaştırmada Homojen dağılım göstermeyen veriler için Games-Howell testi kullanılmıştır. Katılımcıların bireysel ve sosyal sorumluluk ölçeği maddelerindeki ortalamalarına bakıldığında, en yüksek ortalama 5,40±1,074 ile “Program liderlerime karşı (öğretmenlerime) saygı gösteririm” maddesinde, en düşük ortalama ise 4,04±1,332 ile “Tüm etkinliklere katılırım” maddesindedir. Cinsiyete göre bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Ortalamalara bakıldığında erkek katılımcıların ortalaması 5,01±0,85 iken, kadınların ise 5,07±0,89 olarak bulunmuştur. Yaş kategorisine göre bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerine bakıldığında verilere göre, 18-20 yaş grubu (A) ile 27 yaş ve üzeri grubu (D) arasında bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır. 27 yaş ve üzeri grubu, 18-20 yaş grubuna göre daha yüksek bir bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyine sahiptir. Sonuç olarak, öğrencilerin bireysel ve sosyal sorumluluk algıları gelecek uygulamalara katılım düzeylerini etkilemektedir. Beraberinde üniversitelerin genelinde başka isimlerle yürütülen topluma hizmet uygulamaları dersi, bireysel ve sosyal sorumluluk projeleri farkındalık yaratabilir. Bu anlamda geniş kapsamlı detaylı çalışmaların toplum ve birey yararına olacağı düşünülebilir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

It can be considered a healthy functioning for future generations when institutions and individuals act together in the spirit of the established goals. In this context, the aim of the study is to evaluate the level of individual and social responsibility of the students of the Faculty of Sports Sciences, which are priorities in social life, while contributing to the literature. 487 students of the Faculty of Sports Science from 3 different universities participated in the study. In the study, the Individual and Social Responsibility Scale" by Li et al. developed by Filiz and Demirhan (2008) and adapted into Turkish by Filiz and Demirhan (2016) was used as the data collection instrument. The SPSS 28 program was used for the study. After testing that the data were normally distributed, the t-test was applied for independent groups for pairwise group comparison and one-way analysis of variance (ANOVA) for more than two groups. For multiple comparisons, the Games-Howell test was used for data that did not have a homogeneous distribution. Looking at participants' mean scores on the individual and social responsibility scale items, the highest mean score was for the item "I respect my program leaders (teachers)" at 5.40±1.074 and the lowest mean score was for the item "I participate in all activities" at 4.04±1.332. No significant difference was found when comparing levels of individual and social responsibility by gender (p > 0.05). Looking at the mean scores, the mean of male participants was 5.01±0.85, and the mean of female participants was 5.07±0.89. Looking at the level of individual and social responsibility by age category, there was a significant difference between the age group 18-20 years (A) and the age group 27 years and older (D) in terms of the level of individual and social responsibility. The age group 27 and older has a higher level of individual and social responsibility than the age group 18-20. Consequently, students' perception of individual and social responsibility affects their participation in future internships. In addition, community service courses and individual and social responsibility projects conducted under different names at universities can raise awareness. In this sense, comprehensive and detailed studies can be considered to benefit society and individuals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics