ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 79-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel gereksinim, organizmada sağlıklı yaşam bakımından olağan kabul edilecek yetkinlik ve becerilerin akranlarına kıyasla günlük yaşam becerilerini olumsuz olarak etkileyen ve toplumdaki rollerini sınırlayan bir durumdur. Özel gereksinimli bireylerin bulundukları çevreye entegrasyonlarını artırmak ve bu bağlamda sürece hız kazandırmak; dolayısıyla psikolojik, fiziksel ve sosyal sağlıklarında fayda sağlamak amacıyla spor etkili bir araçtır. Bu araştırmada özel gereksinimli lisanslı sporcuların spora katılım motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden nedensel tarama araştırması kapsamındaki ölçekler bireylerle yüz yüze doldurulmuştur. Araştırmaya Çankırı, Giresun, Ordu ve Samsun illerinde ikamet eden 2021 yılına ait 100 lisanslı sporcu katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların analizinde; t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) testleri kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan demografik bilgiler ile motivasyon ve motivasyonun alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sonuç olarak söz konusu özel gereksinimler, bireylerin sınırlılıklarında farklılıklar gösterse de özel gereksinimli bireylerin spora katılım motivasyonlarının benzer seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Special need is a situation that negatively affects the competencies and skills that would be considered normal in terms of healthy life in the organism, their daily life skills compared to their peers and limits their roles in society. Increasing the integration of individuals with special needs into their environment and accelerating the process in this context; therefore, sport is a good means to benefit their physical, psychological and social health. In this study, it is aimed to examine the motivation of licensed athletes with special needs to participate in sports. In this context, in the study, the scales within the scope of casual screening research, one of the quantitative research methods, were filled face-to-face with individuals. 100 licensed athletes of 2021 residing in Çankırı, Giresun, Ordu and Samsun provinces participated in the study. In the research, the personal information form prepared by the researchers and the Motivation Scale for Sport Participation of Disabilities (MSSPPD) were used as data collection tools. Frequency discovery, t-test and one-way variance (ANOVA) tests were used in the analysis of the data obtained in the study. No significant difference was found between the demographic information and the total scores of motivation and sub-dimension of motivation discussed in the study.  As a result, although the special needs in question show differences in the limitations of individuals, it was concluded that the motivation of individuals with special needs to participate in sports is at a similar level.

Keywords