E-Spor ve Geleneksel Spor İle Uğraşan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 291-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı geleneksel sporcular ile e-sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmaya lisanslı 185 e-sporcu ve 245 lisanslı Futbol, Basketbol ve Voleybol sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda nicel araştırma; ilişkisel tarama yöntemi ve nedensel karşılaştırma yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket (survey) tekniği uygulanarak gönüllülük esasına dayalı online ve yüz yüze veri toplanmıştır. Katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenini saldırganlık, bağımsız değişkenlerini ise cinsiyet, yaş, spor yapma yılı ve spor branşı oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise T-testi ve Anova analizleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki fark p.0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıştır.  Araştırmada yapılan istatistiksel analizler neticesinde araştırmaya dahil edilen Erkek sporcuların branş fark etmeksizin kadın sporculara göre öfke düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer bir sonuca göre spor yılına göre saldırganlık düzeyleri alt boyutlarında anlamlı farklılık oluşmamıştır. Futbol oynayan sporcuların E-Spor ve Voleybolculara göre daha fazla saldırgan davranışlar gösterdiği istatistiksel olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the aggression levels of traditional athletes and e-sportsmen. For this purpose, 185 licensed e-sportsmen and 245 licensed Football, Basketball and Volleyball athletes voluntarily participated in the study. In line with the research purpose, quantitative research; relational screening method and causal comparison method were utilised. As a data collection method, survey technique was applied and online and face-to-face data were collected on a voluntary basis. "Personal Information Form" and "Aggression and Anger Scale in Sport" were applied to the participants. The dependent variable of the study was aggression and the independent variables were gender, age, years of doing sport and sport branch. SPSS 25 package programme was used to analyse the data obtained. T-test and Anova analyses were used to analyse the data. The difference between the variables was interpreted based on p.0,05 significance level. As a result of the statistical analyses conducted in the study, it was seen that male athletes included in the study had higher anger levels than female athletes regardless of the branch. According to another result, there was no significant difference in the sub-dimensions of aggression levels according to the year of sport. It was statistically determined that football players showed more aggressive behaviours than E-Sports and Volleyball players.

 

Keywords