ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE EĞİTSEL OYUNLARA KATILIMIN MATEMATİK BECERİLERİ, BEDEN EĞİTİMİ YATKINLIKLARI VE MOTOR PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 94-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın temel amacı ilköğretimde eğitsel oyun etkinliğine katılım sağlayan öğrencilerin beden eğitimi dersi yatkınlık, motor performans ve matematik becerisi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya 12-14 yaş aralığında 26 erkek ve 36 kız öğrenci olmak üzere 62 ilköğretim öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden Matematik Becerisi Testi, Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği (BEYÖ), Flamingo Denge Testi, T Çeviklik Testi ve Diske Dokunma Testleri kullanılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin normal dağılımını belirlemek için ShapiroWilk testi kullanıldı ve verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Değerler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin matematik puanları ve çeviklik skorları (r:-,362) denge  (r:-,104) ve diske dokunma  (r:-,214)     arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu, Beden eğitimi yatkınlık puanları ile denge  (r:-,080), çeviklik (r:-,217) ve diske dokunma (r:-,084) arasında negatif ve çok zayıf ilişkinin olduğu belirlendi.  Denge ve diske dokunma (r: ,365), çeviklik ve diske dokunma (r: ,279) puanları arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik becerileri ile beden eğitimine yatkınlık düzeyleri arasında, denge ve diske dokunma arasında,  denge ve çeviklik arasında ise istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür  (p>0.05).

Araştırma sonucunda matematik becerisi ile motor performans değerleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı, motor performans değerlerinin gelişiminin diğer motor performans değerlerine pozitif olarak olumlu katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The main purpose of the research is to determine the relationship between physical education course disposition, motor performance and mathematical skills of students participating in educational game activities in primary education. 62 primary school students, 26 boys and 36 girls between the ages of 12-14, participated in the study. Data were obtained from the students participating in the study using the Mathematics Ability Test, Physical Education Aptitude Scale (BEYÖ), Flamingo Balance Test, T Agility Test and Disc Touch Tests. ShapiroWilk test was used to determine the normal distribution of the data and it was seen that the data showed normal distribution. Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between values. When the study findings are examined, it is seen that there is a negative relationship between the mathematics scores and agility scores (r: -.362), balance (r: -.104) and disc touching (r: -.214) of the students participating in the study. It was determined that there was a negative and very weak relationship between r:-.080), agility (r:-.217) and puck touch (r:-.084). It was determined that there was a positive relationship between balance and puck touching (r: .365), agility and puck touching (r: .279) scores. It was observed that there was no statistically significant relationship between the students' mathematical skills and their level of aptitude for physical education, between balance and touching the disc, or between balance and agility (p>0.05).

As a result of the research, we can say that there is no relationship between mathematical skills and motor performance values, and the development of motor performance values will positively contribute to other motor performance values.

Keywords