YAŞLI BİREYLERİN YAŞLILIĞA KARŞI TUTUMLARININ DUYGUSAL İSTİSMAR VE KIRILGANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SOSYAL POLİTİKA EKSENİNDE TÜRKİYE’DEKİ DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 103-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Bu araştırmada, yaşlı bireylerin yaşlılığa karşı tutumlarının duygusal istismar ve kırılganlıklarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada, çalışma grubu, Ankara’da yaşayan 65 yaş ve üstü bireyler (N=244) oluşturmaktadır. Yetişkinler için algılanan duygusal istismar durumu ile algılanan duygusal istismar ölçeği veri toplamak için kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; yaşlı yetişkinlerin istismarının nispeten düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin tutumlarının (YYT)  genel ortalaması orta düzeyde çıkmıştır. Yaşlı bireylerin YYT yaşlılığı kabullenme zorluğu ve olumsuz imge alt boyutlarında kadın ve erkeğe göre farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşlı bireylerin YYT, eşinin hayatta olup olmamasına göre değişmediği ortaya diğer yandan YYT’nda ilkokul mezunlarının tutumları ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşlı bireylerin algılanan duygusal istismar ile yaşlı ve yaşlanma tutum algısı (genel) arasında negatif ve orta düzey ilişki bulunmuştur. Yapılan regresyon analizinde; yaşlı bireylerin yaşlılığı kabullenme zorluğu artışı, duygusal istismar durumu algısını azalttığı; olumsuz imge alt boyutundaki artışın ise duygusal istismar durumu algısını arttırdığı ortaya çıkmıştır. Yaşlı istismarı konusunda hizmet sağlayıcılara sosyal politika gereği eğitim ve mesleki gelişim desteği sağlanması; ev ziyaretleri, ev tabanlı geriatrik değerlendirme, yardım hatları, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları ile destekler verilmesi önerilmiştir.

 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate how older people's opinions toward aging affect their sensitivity to emotional abuse. In the study, which used a relational survey technique, the study group was made up of Ankara residents 65 and older (N=244). Data were gathered using the perceived emotional abuse status and the perceived emotional abuse scale for adults. The study's findings indicated that there was a low level of maltreatment of senior citizens. Once more, it was discovered that the general average of their attitudes toward aging and old age (AGA) was at a moderate level. Men and women differed in the sub-dimensions of finding it hard to accept getting older and having a bad opinion of the elderly. It was discovered that elderly people's HDI did not change depending on whether or not their spouse was still living. In contrast, primary school graduates had better attitudes than secondary school, high school, and university grads. Perceived emotional abuse and perceptions of attitudes about aging (generally) were found to be negatively and moderately correlated. According to the regression analysis, while the perception of emotional abuse increased with an increase in the negative image sub-dimension, it dropped with an increase in the difficulty of accepting old age. It is advised that service providers receive the training and professional development assistance that social policy mandates; this includes support for home visits, home-based geriatric evaluation, hotlines, and health and social service specialists.

Keywords: Aging attitude, emotional abuse, elderly individual.

 

 

Keywords