EXAMINATION OF SPORTS CUNSUMERS’ ATTITUDES TOWARS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 21:30:53.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 117-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada spor tüketicilerinin yapay zekaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmaya spor tüketicisi olarak 203 spor gönüllüsü katılmıştır. Çeşitli spor organizasyonlarında görev alan spor tüketicilerinin yapay zeka teknolojilerine yönelik tutumları betimsel tarama yöntemi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Spor tüketicilerinin anket sorularına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılıklarını incelemek için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri uygulanmıştır. Değişkenlere yönelik yapılan analizler sonucunda cinsiyet, elektronik spor tüketicisi olma ve spor yaparken teknolojik cihazları tercih etme değişkenleri ile yapay zeka tutumları arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Araştırma grubunda yer alan spor tüketicilerinden erkeklerin yapay zekaya yönelik olumlu tutumlarının kadınlara göre, elektronik spor tüketicilerinin elektronik spor tüketmeyenlere göre ve spor yaparken teknolojik cihaz kullananların daha yüksek olumlu tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kruskal Wallis Tesi sonucu spor yaparken teknolojik cihazları kullanma sıklığı arttıkça yapay zekaya karşı tutumun olumlu yönde arttığı istatistiki olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar spor tüketicilerinin yapay zeka tabanlı teknolojileri benimseme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, spor ve teknoloji alanlarında daha fazla araştırma ve uygulama potansiyelini vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the attitudes of sports consumers towards artificial intelligence (AI) are examined in terms of various variables. Total of 203 sports volunteers participated in the research as sports consumers. The attitudes of sports consumers who are involved in various sports organizations towards AI technologies were statistically analyzed using a descriptive survey method. To examine the significant differences in the attitudes of sports consumers towards the survey questions according to various variables, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis analyses were applied. As a result of the analyses conducted for the variables, a significant difference was obtained between gender, being an e-sports consumer, preferring technological devices while doing sports, and attitudes towards AI. It was found that male sports consumers in the research group had more positive attitudes towards AI compared to females, e-sports consumers had more positive attitudes compared to non-e-sports consumers, and those who preferred using technological devices while doing sports had higher positive attitudes. The Kruskal-Wallis test revealed that as the frequency of using technological devices while doing sports increased, the attitude towards AI also increased positively in a statistically significant manner. The results obtained indicate that sports consumers have a tendency to embrace artificial intelligence-based technologies. This study underscores the potential for further research and application in the fields of sports and technology

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics