PLYOMETRİK ANTRENMANLARIN FUTBOLCULARIN TEKRARLI SPRİNT, ÇEVİKLİK VE ANAEROBİK GÜÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 22:10:08.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 152-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı 17 yaş grubu akademi liginde oynayan erkek futbolculara 8 hafta boyunca uygulanan pliometrik antrenmanın tekrarlı sprint, çeviklik ve anaerobik güç üzerine etkilerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Pliometrik antrenmanların tekrarlı sprint, çeviklik ve anaerobik güç üzerine etkisinin incelenmesi için 8 hafta süresince haftada 3 gün toplamda 70 ile 85 dakika olacak şekilde %40-%80 şiddetinde antrenman uygulatıldı. 17 yaş grubundan 25 erkek futbolcunun katıldığı bu çalışma deneysel araştırma modelinde oluşturulmuş ve çok tekrarlı ölçüm metodu uygulanan bir araştırmadır. Pliometrik antrenman uygulatılmadan önce futbolculardan boy ve vücut ağırlığı ölçümleri, illinois çeviklik testi, Wingate anaerobik performans testi, 10 x 35 m tekrarlı sprint testi sonuçları alınmıştır. 8 haftalık antrenman süresinden sonra ölçümler tekrarlanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Genç futbolcuların demografik bilgileri, tanımlayıcı istatistiklerden olan minumum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile aktarılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ön ve son testlerin aritmetik ortalama (X), standart sapma (SD), yüzdelik değişim, etki büyüklüğü (d) ve t testi değerleri ile sunulmuştur. Analizler SPSS 24. programı ile yapılmıştır. Sonuçlar (p < 0,05) anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Pliometrik antrenman sonrasında vücut yağ yüzdesi ve yağ kütlesinde düşüş, kas kütlesinde ise artış olduğu ve bu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). Çeviklik, TSS ve PDY parametrelerinde ön test ve son test değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Zirve güç değerlerinde ön test ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05).

Sonuç: 8 hafta boyunca uygulanan pliometrik antrenman programı; genç futbolcularda vücut yağ kütlesi ve yağ yüzdesini azaltmış, kas kütlesini artırmıştır. Zirve güç (W, W/kg) ve çeviklik (sn) parametrelerinin gelişimini sağlamış, performans düşüş yüzdesini ve toplam sprint süresini düşürmüştür. Ancak; yorgunluk indeksi, ortalama güç ve minimum güç üzerinde ise etkili olmamıştır.

 

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to investigate the effects of plyometric training applied to 17-year-old male football players playing in academy league for 8 weeks on repeated sprint, agility and anaerobic power.

Material and Method: In order to examine the effects of plyometric training on repeated sprint, agility and anaerobic power, training at an intensity of 40%-80% was applied for a total of 70 to 85 minutes, 3 days a week for 8 weeks. This study, in which 25 male football players from the age group of 17, participated, was created in the experimental research model and the multi-repetitive measurement method was applied. Before plyometric training process, body composition measurements, illinois agility test, Wingate anaerobic performance test and 10 x 35 m repetitive sprint test results were taken from the football players. After the 8-week training period, the measurements were repeated and the comparisons were made. Demographic information of young football players was shown with the minimum, maximum, average and standard deviation values from descriptive statistics. The obtained results are presented with the arithmetic mean (X), standard deviation (SD), percentile change, effect size (d) and t-test values of the pre- and posttests. Analyzes were made with the IBM SPSS 24.0 program. The results were evaluated at p < 0.05 significance level.

Results: It was determined that after plyometric training there was a decrease in body fat percentage, fat mass and an increase in muscle mass, and these changes were statistically significant (p<0.001). Smilarly a statistically significant difference between pretest and posttest values in agility, TSS and PDY parameters (p<0.001 and p<0.05). It was observed that there was a statistically significant difference between pre-test and post-test values in peak power values (p<0.05).

Conclusion: As a result, plyometric training program applied for 8 weeks; decreased body fat mass and fat percentage and increased muscle mass in young football players. It provided the improvement of peak power (W, W/kg) and agility (sec) parameters, decreased the percentage of performance decrease and total sprint time. However; plyometric training was not effective on fatigue index, average power and minimum power.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics