GELİŞİM ÇAĞI ERKEK VOLEYBOLCULARIN REAKTİF KUVVET İNDEKSLERİNDE BACAK SERTLİĞİ, ZEMİN TEMAS SÜRESİ VE UYARIM DEĞERLERİNİN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 22:46:36.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 171-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reaktif kuvvet indeksi, nöromüsküler kondisyonun derinlik sıçraması  gibi standartlaştırılmış sıçrama testlerindeki genel performansını ifade eder. Özellikle voleybolda smaç ve blok uygulamalarında kritik yeri olan derinlik sıçramasının kinematik bileşenleri arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışma sayısının azlığı dikkat çekicidir.   Bu çalışmanın amacı bacak sertliği, zemin temas zamanı ve uyarım değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalamaları 15-17 yıl arasında, 12 lisanslı erkek voleybol oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır.  Katılımcılar randomize bir şekilde seçilmiş ve çalışma tek oturumda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 20 dakikalık standart bir ısınma protokolüne tabi tutulduktan sonra 15 cm lik bir platformdan  tek adım önde olacak şekilde “drop sıçrama” gerçekleştirmiştir.  Bacak sertliği, zemin temas zamanı ve uyarım değerleri ölçülmüştür.  Elde edilen veriler IBM SPSS 26 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normallik testleri Kolmogorov-Smirnov ile Shapiro Wilk testi ile gerçekleştirilmiş ve uyarım verilerinin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir(p<0,05). İlişkinin test edilmesi için spearman rho korelasyon analizi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi α =0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular incelendiğinde bacak sertliği ile zemin temas zamanı arasında güçlü ve negatif yönlü bir ilişki  olduğu görülmüştür ( r=-0,958, p<0.05). Çalışmanın bulguları ışığında bacak sertliği arttıkça zemin temas zamanının azaldığı, drop sıçrama performansı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu çalışma, atlama ve sıçrama gerektiren spor branşlarında bacak sertliğinin dikkate alınması gereken güç aktarma rolünü göstermektedir.  Bu  bilginin erkek atletlerle çalışan spor  çalışanları için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Keywords

Abstract

Reactive strength index expresses the overall performance of neuromuscular conditioning in standardised jump tests such as the drop jump. It is worth noting that the number of studies investigating the relationship between the kinematic components of the drop jump, particularly important in volleyball spiking and blocking, is limited.   The relationship between leg stiffness, contact time and impulse variables was investigated in this study. Participants were randomly selected and the study was conducted in a single session. Participants underwent a standard warm-up protocol for 20 minutes and then performed a drop-jump from a 15 cm platform with one step forward.  Leg stiffness, contact time and impulse values were measured.  The data obtained were analysed using the IBM SPSS 26. Normality tests of the data were performed using Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. It was found that the impulse data were not normally distributed (p<0.05). Spearman rho correlation analysis was used to test the relationship. The significance level was accepted as α = 0.05. The results showed that there was a strong and negative relationship between leg stiffness and contact time ( r=-0.958, p<0.05). In light of the results of the study, it was observed that as leg stiffness increased, contact time decreased and had a positive effect on drop-jump performance. This study demonstrates the power transmission role of leg stiffness in jumping sports.  It is believed that this information will be of value to sports professionals who are working with male athletes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics