ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FUTBOLDA FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 196-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Dicle Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin futbolda fanatiklik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklem grubunu Dicle Üniversitesinde öğrenim gören 97 kadın, 162 erkek olmak üzere toplam 259 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” (cinsiyet, okuduğu bölüm, sınıf, tuttuğu takım, lisanslı ürün kullanma durumu ve gelir durumu) ve Taşmektepligil, Çankaya ve Tunç (2015) tarafından geliştirilen “Futbol Taraftarları Fanatiklik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ve kişisel bilgi formu, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak çalışmaya katılan üniversite öğrencilerine çevrim içi yöntem ile uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS.22 paket programında analiz edildi. Verilerin analizi işleminde betimleyici istatistikler, ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız gruplar için t testi, çoklu grupları karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi ANOVA testi uygulandı. Sonuçların yorumlanmasında 0,05 anlamlılık düzeyi ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin cinsiyet, okuduğu bölüm, lisanslı ürün kullanma durumu ve gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Ancak öğrencilerin sınıf düzeyi ve tuttuğu takım değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak Dicle Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin fanatiklik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanan bu çalışmada, öğrencilerin “Sporsever” oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the football fanaticism levels of students studying at Dicle University. The sample group of this research consists of 259 students, 97 female and 162 male, studying at Dicle University. In the research, "Personal Information Form" (gender, department, class, team, licensed product usage and income status) and "Football Fans' Fanaticism Scale" developed by Taşüstüpligil, Çankaya and Tunç (2015) were used as data collection tools. The scale and personal information form were applied to the university students who participated in the study by using the purposive sampling method by online method. The data obtained as a result of the research were analyzed in the SPSS.22 package program. Descriptive statistics were used in the analysis of the data, t-test for independent groups was used in pairwise group comparisons, and one-way analysis of variance ANOVA test was used to compare multiple groups. The significance level of 0.05 was considered in the interpretation of the results. According to the findings obtained in the research, no significant difference could be determined according to the variables of students' gender, department, licensed product use and income status. However, significant differences were determined according to the students' grade level and the team variables they hold. As a result, in this study, which aims to examine the fanaticism levels of the students studying at Dicle University in terms of some variables, it has been determined that the students are "Sports lovers".

Keywords