SEDANTER KADINLARDA SEKİZ HAFTALIK B-FİT EGZERSİZ PROTOKOLÜNÜN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 209-2017
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sedanter kadınlarda sekiz haftalık B-fit egzersiz protokolünün vücut kompozisyonu bileşenleri ile bazı antropometrik özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Adana Turgut Özal B-Fit™ Spor ve Yaşam Merkezinde düzenli olarak haftada en az 5 gün B-fit egzersiz uygulamalarına katılan, 19-62 yaş aralığında herhangi bir diyet desteği almayan 83 sedanter kadın birey katıldı. Katılımcıların 8 haftalık egzersiz programının öncesi ve sonrasında vücut kompozisyonu bileşenleri (beden kitle indeksleri, vücut yağ oranı, vücut kas oranı, vücut ağırlıkları, vücut iç yağ oranı ve vücuttaki su oranı) tanita cihazı ile; göğüs, göğüs altı, bel, kalça, basen, uyluk, baldır ve kol çevresi ölçümleri ise şerit metre ile antropometrik ölçüm standartlarına uygun şekilde ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizlerinde Paired sample t-testi kullanıldı. Araştırma bulgularında, katılımcıların vücut kompozisyonu ve antropometrik özelliklerine ilişkin tüm parametrelerde anlamlılık (p<0,05) tespit edildi. Sonuç olarak düzenli yapılan B-Fit egzersizlerinin, sedanter kadınların vücut kompozisyonu ve bazı antropometrik özellikleri üzerinde pozitif değişimler göstererek, bedensel formu ve sağlığı olumlu yönde etkileyebileceği ve buna bağlı olarak bireyleri sosyal bir doyuma ulaştırabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of an eight-week B-fit exercise protocol on body composition components and some anthropometric characteristics in sedentary women. 83 sedentary female individuals between the ages of 19-62 who regularly participated in B-fit exercises at least 5 days a week at Adana Turgut Özal B-Fit™ Sports and Life Center and did not receive any dietary support participated in the study. Before and after the 8-week exercise program of the participants, body composition components (body mass indexes, body fat ratio, body muscle ratio, body weights, body fat ratio and body water ratio) with the tanita device; chest, under-chest, waist, hip, hip, thigh, calf and arm circumferences were measured with a tape measure in accordance with anthropometric measurement standards. Paired sample t-test was used for statistical analysis of the data. Significance (p<0.05) was found in all parameters related to body composition and anthropometric characteristics of the participants in the research findings. As a result, it can be said that regular B-Fit exercises can positively affect physical form and health by showing positive changes on the body composition and some anthropometric characteristics of sedentary women, and accordingly, it can bring individuals to a social satisfaction.

Keywords