Yüzücülerin yüzme sporuna başlama nedenleri ve bu spordan beklentilerinin incelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 218-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kayseri’de bulunan spor kulüplerinde yüzücü sporcuların yüzmeye başlama nedenleri ve bu spordan beklentilerini incelemektir. Çalışmaya, Kayseri’de bulunan 3 kulüpten 12-16 yaş kategorisinde sporcu olan kadın ve erkek olarak rastgele seçilen 105 lisanslı yüzme sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu”, Sunay ve Saracaloğlu (1997) tarafından geliştirilen “Yüzme Branşına Yönelme Nedenleri ve Beklentileri” anketi kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21 paket programı kullanıldı ve anket sorularının yüzde frekans dağılımları incelendi. Araştırmaya katılan sporcuların %43,8’inin kadın, %56,2’sinin erkek sporcu olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların çoğunun %73,8’inin yüzme sporuna başlamada etkenin kendisi dışında aktörlerin (aile, antrenör, öğretmen, arkadaş ve diğer) olduğu tespit edilmiştir. Çalışma bulguları neticesinde yüzme sporuna başlama nedenleri incelendiğinde aile ve milli takım sporcusu olma isteğinin etkisinin öne çıktığı saptanmıştır. Profesyonel düzeyde yüzme sporu ile uğraşma nedeni olarak yüzme sporunu sevme, sağlık ve başarılı olma gibi sebepler tespit edilmiştir. Katılımcıların yüzme sporundan beklentileri ise milli takım sporcusu olma, fiziksel görünüm, popülarite ve kariyer odaklı, genel olarak kişisel memnuniyet ve başarıya odaklı olduğu saptanmıştır. Yüzme sporu ile uğraşan çocukların yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak yüzmeye başlamada anne baba ve kardeşlerinden önemli ölçüde etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Maddi geliri arttırmanın sporcular için profesyonel olarak yüzme sporu ile uğraşmakta etkisinin çoğu sporcu için çok fazla olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Herkesçe tanınan bir sporcu olmanın önemli olduğu, sporcuların kendilerini sosyal statü olarak farklı bir konumda hissettikleri ve en önemlisi mutlu olmalarına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the reasons for initiation into swimming and the expectations associated with this sport among competitive swimmers in sports clubs located in Kayseri. A total of 105 licensed swimmers, aged 12 to 16, consisting of both female and male participants, volunteered to take part in the research from three clubs in Kayseri. The study employed a "Personal Information Form" developed by the researcher and the "Reasons and Expectations for Choosing the Swimming Branch" questionnaire developed by Sunay and Saracaloğlu (1997). The statistical analysis of the data was conducted using the SPSS 21 software package, and the percentage frequency distributions of the questionnaire items were examined. Among the participants of the study, it was determined that 43.8% were female and 56.2% were male swimmers. The majority of the participants (73.8%) indicated that factors external to themselves (such as family, coach, teacher, friends, and others) played a significant role in their decision to start swimming. The findings of the study revealed that the desire to become a national team athlete and familial influence stood out as prominent factors in the decision to start swimming. Reasons for engaging in competitive swimming at a professional level were found to include factors such as enjoying swimming, maintaining health, and achieving success. The expectations of the participants from swimming were oriented towards becoming a national team athlete, improving physical appearance, gaining popularity, focusing on career advancement, and overall personal satisfaction and achievement. Regardless of age and gender, it was concluded that family, especially parents and siblings, significantly influenced children's decision to start swimming. The impact of engaging in competitive swimming on increasing income was found to be limited for most athletes. The study also revealed that becoming a recognized athlete was of importance, as it contributed to a distinct social status and, most importantly, personal happiness.

Keywords