DİJİTAL VATANDAŞLIK VE SİBER ZORBALIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ARACILIK ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-12 09:21:03.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 115-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak değişen modern yaşam anlayışının bir uzantısı olan dijital oluşumları üst seviyelerde kullanan kişilerin, sahip olduğu dijital vatandaşlık anlayışı ile sanal ortamda bireylerin istemli olarak ve tekrarlayan düşmanca davranışlarının ortaya çıkması durumlarında sosyal medya bağımlılığının aracılık rolünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu ilişkinin ortaya konması, dijital ortam olanaklarının ve ona sahip olan dijital vatandaşların, göstermiş oldukları sanal dünyadaki zorlayıcı ve kötü niyetli davranışlarının sosyal medya bağımlılığı ile ne ölçüde ilişkilendirildiği noktasında önem arz etmektedir. İnsanlığın geleceğinin şekillendirilmesinde dijital ortamların ve bunun bir uzantısı olarak sosyal medyanın gündelik hayat üzerindeki etkisi düşünüldüğünde dijital ortamlar üzerine yapılacak araştırmalar yeni yaşam ve çalışma şartlarının belirlenebilmesi için stratejik öneme sahiptir. Belirlenen değişkenler çerçevesinde araştırmada, 4 farklı üniversitenin öğrencileri üzerinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile toplanan 390 anket analiz edilmiştir. 100.000 ve üzerindeki evren için 384 örneklemin yeterli olacağı kabul edildiğinden (Sekeran, 2003), elde edilen 390 örneklem büyüklüğü evreni temsil etmede yeterlidir. Araştırma cevapların doğruları yansıttığı varsayımının yanında, uygulamanın 4 Üniversite ile sınırlı olması gibi sınırlılıkları da içermektedir. Dijital vatandaşlık, siber zorbalık ve sosyal medya bağımlılığı değişkenlerinin aralarındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler çarpımı korelasyon analizi uygulanmıştır. Sosyal medya bağımlılığının dijital vatandaşlık ve siber zorbalık arasında aracılık rolünün ortaya konması için aracılık analizi (Sobel Testi) uygulanmıştır. Aracılık hipotezinin test edilmesinde ise hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda dijital vatandaşlık davranışı ve siber zorbalık tutumu arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Ayrıca aracı değişken olan sosyal medya bağımlılığının etkisini ortaya koyabilmek için bağımlı ve bağımsız değişkenler olan dijital vatandaşlık ve siber zorbalık arasındaki ilişkinin değişim durumuna bakmak gerekmektedir. Bu ilişkide aracı değişken olan sosyal medya bağımlılığının modele etkisine bakıldığında ilişkinin anlamlı olduğu ancak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi zayıflattığı belirlenmiştir. Bu sonuç, arada kısmi bir aracılık etkisinin olduğunu göstermektedir. Dijital vatandaşlığın alt boyutlarından dijital erişim alt boyutu, dijital etik alt boyutu, dijital güvenlik alt boyutu ve dijital iletişim alt boyutu ile siber zorbalık davranışları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Kısmi olarak anlamlı bu ilişkiye göre dijital vatandaşlık tutumlarının artması, siber zorbalık davranışlarında azalma eğilimi göstermektedir. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bu araştırmanın farklı örneklem gruplarında ya da farklı demografik özellikler üzerinden incelenmesi alan yazına katkıda bulunacaktır.

Keywords

Abstract

This study was done to clarify the mediating role that social media addiction plays in cases where individuals who use digital formations at high levels, which are an extension of the modern life understanding changing in parallel with current technological developments, have digital citizenship understanding and individuals in the virtual environment voluntarily and repetitively hostile behaviors occur. Revealing this relationship is important in terms of the extent to which digital media opportunities and the compulsive and malicious behaviors of digital citizens, who own it, in the virtual world, are associated with social media addiction. Considering the impact of digital environments, and as an extension of social media, on daily life in shaping the future of humanity, research on digital environments has strategic importance for determining new living and working conditions. Within the framework of these variables, 390 questionnaires collected by simple random sampling method on 4 different university students were analyzed. Since it is accepted that 384 samples will be sufficient for a population of 100,000 and above (Sekeran, 2003), the sample size of 390 obtained is sufficient to represent. In addition to the assumption that the answers reflect the truth, the research also includes limitations such as the application being limited to 4 Universities. To investigate the connection between digital citizenship and product-moment correlation, Pearson product-moment correlation analysis, cyberbullying and social media addiction. Mediation analysis (Sobel Test) was applied to reveal the mediating role of social media addiction between digital citizenship and cyberbullying. The mediation hypothesis was tested using hierarchical regression analysis. Following the analysis, it can be stated that there is a statistically significant relationship between digital citizenship and cyberbullying. In addition, in order to reveal the existence of the effect of social media addiction, which is the mediating variable, it is necessary to look at the change in the relationship between digital citizenship and cyberbullying, which are dependent and independent variables. Considering the effect of social media addiction, which is the mediating variable in this relationship, on the model, it was determined that the relationship was significant but weakened the relationship between dependent and independent variables.. This result shows that there is a partial mediation effect. It was determined that there is a strong connection between digital communication, access to the internet, security, and ethics., which are sub-dimensions of digital citizenship, and cyberbullying behaviors. According to this partially significant relationship, as digital citizenship attitudes increase, cyberbullying behaviors tend to decrease. Examining this research conducted among university students in different sample groups or according to demographic characteristics will contribute to the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics