INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF SPORTS INTERVENTION BASED ON INTERGENERATIONAL PROGRAMS ON THE HAPPINESS AND RESILIENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-11 09:36:50.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, nesiller arası programlara dayalı spor müdahalesinin Maragheh şehrinde lise öğrencilerinin mutluluk ve dayanıklılıkları üzerindeki etkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, yarı deneysel ve kontrol gruplu ön test-son test desenindedir. Çalışmanın evreni, Maragheh şehrinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören tüm kız lise öğrencilerini içermektedir. Çok aşamalı küme tesadüfi örnekleme yöntemiyle 30 öğrenci alınıp deney grubunda 15, kontrol grubunda 15 kişi tesadüfi olarak seçilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere sekiz hafta, haftada iki seans (iki saat), 60 dakika egzersiz, 60 dakika etkileşim içeren nesiller arası programlara dayalı spor müdahale programı uygulanmış ve kontrol grubuna spor verilmemiştir. Müdahale sonunda, iki grup anketleri son test olarak tamamladı. Veri toplama araçları arasında Oxford Mutluluk Anketi (1995), Connor ve Davidson Dayanıklılık Anketi (2003) ve girişimsel spor müdahale yöntemi yer almaktadır. Bu çalışmanın verilerinin analizinde ANCOVA kovaryans analizi ve SPSS25 yazılımı kullanılmıştır. Sonuçlar, deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu ve ayrıca deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin mutluluk ve dayanıklılık etkenlerinde anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (p˂0.05). Spor müdahaleleri gerçekleştirmenin mutluluk değişkeni (güçlü etki büyüklüğü) üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu ve dayanıklılık değişkeni (orta etki büyüklüğü) üzerinde daha az etkiye sahip olduğu görülmüştür.

 

 

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the effectiveness of sports intervention based on intergenerational programs on the happiness and resilience of high school students in Maragheh city. The research design is quasi-experimental and pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this study included all female high school students studying in the academic year 2021-2022 in Maragheh city. 30 students were selected by multi-stage cluster random sampling method 15 people in the experimental group and 15 people in the control group were randomly selected. A sports intervention program based on intergenerational programs for the experimental group in the experimental group for eight weeks, two sessions per week (for two hours), 60 minutes of exercise, and 60 minutes of interaction, was performed and the control group did not receive any intervention. In the end, the two groups completed the questionnaires as a post-test.  Data collection tools included the Oxford Happiness Questionnaire (1995), the Connor and Davidson Resilience Questionnaire (2003), and the interventional sports intervention method. ANCOVA analysis of covariance and SPSS25 software was used to analyze the data of the present study. The results showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group and also a significant difference between the experimental and control groups in students' happiness and resilience (p˂0.05). Performing sports interventions had the greatest effect on the happiness variable (strong effect size) and less on the resilience variable (moderate effect size).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics