YETİŞKİN BİREYLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İLE REKREASYONEL EĞİLİM DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-11 10:20:12.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 80-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı yetişkin bireylerin dijital bağımlılık düzeyi ve rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin değerlendirilmesidir. Araştırma nicel araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul da yaşayan yetişkin bireyler, Örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen (n=158) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılımcılar gönüllük esasına dayalı online katılım sağlamıştır. Katılımcılara Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Ölçeği ve Dijital Bağımlılık Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler IBMM SPSS 22 programı girilerek, istatistiksel analiz olarak Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri uygulanmıştır.

Sonuç olarak, içe dönük bir kişilik türüne sahip bireylerin dijital bağımlılıklarının daha yüksek olduğu, yaş faktörünün yetişkin bireylerin dijital bağımlılık düzeyinde belirleyici bir değişken olmadığı ve ister hareketli isterse hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olan yetişkinlerin dijital bağımlılıklarının benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. İçe-dışa dönük kişilik türünün rekreasyon aktivitelerine yönelik algıda belirleyici bir değişken olmadığı tespit edilmiştir. Yaş arttıkça rekreasyon aktivitelerine yönelik algıda azalma olduğu belirlenmiştir.  Yetişkin bireylerin yaşam biçimlerinin rekreasyon aktivitelerine yönelik algılarında önemli bir değişken olduğu tespit edilmiştir.  Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve hızlı bir şekilde değişiklik gösterdiği göz önünde bulundurularak bu alanda daha fazla çalışmalar yapılması yararlı olacaktır.  Son yıllarda yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda teknoloji bağımlılığının arttığı görülmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda teknoloji bağımlılığı risk faktörlerinin belirlenmesi ve risk altında olan kişilere ulaşılması, devletin bu konuda toplum sağlığını geliştirecek politikalar üretmesi önemlidir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to evaluate the level of digital addiction and participation in recreational activities of adult individuals. The research was designed in the quantitative research survey model. The data were collected by questionnaire technique. The population of the research consists of adult individuals living in Istanbul, and the sample consists of volunteer participants (n=158) determined by convenience sampling method. Participants participated in the research online on a voluntary basis. Scale of Participation in Recreational Activities and Digital Addiction Scale were applied to the participants. The obtained data were entered into IBMM SPSS 22 program and Mann Whitney U and Kruskal Wallis H analyzes were applied as statistical analysis.

As a result, it was determined that the digital addiction of individuals with an introverted personality type is higher, the age factor is not a determining variable in the digital addiction level of adults, and the digital addictions of adults who have an active or sedentary lifestyle are similar. It has been determined that the introverted-extraverted personality type is not a determining variable in the perception of recreational activities. It has been determined that there is a decrease in the perception of recreational activities as age increases. It has been determined that adult individuals' lifestyles are an important variable in their perceptions of recreational activities. Considering that technology is developing day by day and changing rapidly, it would be beneficial to conduct more studies in this area. Considering the studies carried out in recent years, it is seen that technology addiction has increased. Considering this situation, it is important to determine the risk factors for technology addiction and to reach people at risk, and for the government to produce policies that will improve public health in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics