ERKEK VÜCUT GELİŞTİRMECİLERDE KAS ALGISI BOZUKLUĞU İLE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESI: SİVAS ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-11 10:37:11.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 87-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda erkek vücut geliştirmecilerde kas algısı bozukluğu ile egzersiz bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması X yaş=23,76±5, 77 olan toplam 115 gönüllü erkek vücut geliştirmeci sporcu katılmıştır. İlişkisel tarama modelinde olan çalışmamızda, verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel olarak verilerin normallik dağılımını tespit etmek için çarpıklık ve basıklık analiz değerlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizde verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra değişkenler arasında ilişkileri belirlemek için pearson-korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır. Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre egzersiz bağımlılığı ile kas algısı bozukluğu ölçeğinin (işlevsel bozulma, görünüş intoleransı) alt boyutları arasında; V.K.İ. ile kas algısı bozukluğu (görünüş intoleransı ve beden arzusu ölçüsü) alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlarda ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edilememiştir. Çalışmamızdan elde edilen veriler, sporcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinin artmasına paralel işlevsel bozulma ve görünüş intoleransına ilişkin kas algısı bozukluklarının artacağı, V.K.İ. ölçüleri arttıkça da görünüş intoleranslarının artacağı ve beden ölçüsü arzularının ise düşeceği şeklinde yorumlanabilir.

Keywords

Abstract

In this study, it aims to examine the relationship between muscle perception disorder and exercise addiction in male bodybuilders. A total of 115 male volunteer body builders with an average age of X age =23,76±5, 77 participated in the study. In our study, which was in the relational screening model, SPSS 22.0 program had been used for the analysis of the data. Skewness and kurtosis analysis values were used to determine the normality distribution of the data as statistically. After the analysis determined that the data showed a normal distribution, pearson-correlation analysis was used to determine the relationships between the variables. The significance level was taken as p<0.05. According to the findings of our study, exercise addiction between and the sub-dimension of the scale of muscle perception disorders (functional impairment, appearance intolerances); Muscle perception disorder with B.M.I (a measure of appearance intolerance and body desire) A statistically significant relationship was found between the sub-dimensions. In other sub-dimensions, a statistically significant relationship could not be determined. The data obtained from our study, athletes' addiction to exercise muscle perception disorders related to functional deterioration and appearance intolerance will increase in parallel with the increase in levels, It can be interpreted as the increase in B.M.I measurements, the increase in appearance intolerances and the desire for body size will decrease.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics